Podpis zmluvy o kúpe pozemku

Pred podpisom zmluvy o kúpe pozemku si dobre preštudujte list vlastníctva.

Kúpa stavebného pozemku so sebou prináša štandardné úradné povinnosti, ale aj možné prekážky, ktoré by vám mohli znepríjemniť život. Z toho dôvodu je preto dôležité byť maximálne obozretný a to najmä pri študovaní listu vlastníctva. Práve tu sa totiž môžu ukrývať prípadné riziká, plomby a ťarchy, ktoré sú na pozemok uvalené.

Skôr, ako podpíšete kúpno-predajnú  zmluvu, kde by mali byť presne špecifikované údaje o technickom stave pozemku, jeho kúpnej cene a platobných podmienkach, zistite si aj ďalšie potrebné informácie.

V prípade, že chcete kúpiť pozemok v lokalite, na ktorú ešte nebolo vydané územné rozhodnutie, bude múdrejšie buď sa obzrieť po inom pozemku – napríklad v už existujúcej radovej zástavbe alebo si počkať na rozhodnutie príslušného úradu, ktorý rozhodnutie vydá. V tomto prípade pozemok nekupujte, len si ho rezervujte formou dohody. Aby ste si preverili, či vôbec bude možné na pozemku stavať, prípadne či pre výstavbu platia nejaké limity, musíte ísť na miestny (obecný) úrad.

Ak ste sa rozhodli kúpiť pozemok sami, bez pomoci odborníka (napríklad realitnej kancelárie), určite si na katastrálnom úrade overte skutočného vlastníka (koľko ich naozaj existuje), či nie je pozemok zaťažený vecným bremenom, hypotékou alebo či nemá na pozemok dokonca niekto predkupné právo. V liste vlastníctva nájdete aj číslo parcely, jej výmeru a o aký druh pozemku ide.

Ak sa v liste vlastníctva udáva iný druh pozemku ako sú zastavané plochy a nádvoria či ostatné plochy, znamená to, že stavať tak skoro nebudete. Pri zmene iných pozemkov (najčastejšie vinice, ornej pôdy, záhrady) na ostatnú či zastavanú plochu musíte žiadať pozemkový úrad o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

V prípade, že je pozemok predmetom nejakého konania, objaví sa na liste vlastníctva plomba vyznačená písmenami. S nehnuteľnosťou sa počas trvania plomby neodporúča obchodovať. Písmeno V signalizuje vkladové konanie – nehnuteľnosť sa objavila v kúpnej zmluve, zmluve o zriadení vecného bremena, záložnej zmluvy a podobne. Písmeno Z hovorí o záznamoch a na liste vlastníctva sa objaví napríklad pri dedičskom konaní alebo je nehnuteľnosť predmetom rozhodovania štátnych orgánov (kolaudácia, vyňatie z pôdneho fondu a podobne). Písmeno X signalizuje reklamáciu. Môže ísť o jednoduchú vec, napríklad drobné pochybenie v zápise mena alebo adresy, ale aj o vážne spory o hranice pozemku či duplicitu vlastníctva.

Predtým ako budete môcť kúpiť pozemok, musíte si zadovážiť znalecký posudok, nie starší ako 6 mesiacov. V posudku budú uvedené rozsah pozemku, jeho súčasti, trhová hodnota a súčasný vlastník. Ku kúpnej zmluve musí byť okrem znaleckého posudku priložený aj list vlastníctva k pozemku a kópia katastrálnej mapy. Po uzatvorení zmluvy je potrebné prevod vlastníctva zapísať do katastra nehnuteľností.

Pri kúpe pozemku, ktorý je časťou veľkej parcely, je potrebné vypracovať nový geometrický plán, ktorý pripraví geodet. Ten presne určí výmeru a hranice pozemku. Do katastra nehnuteľností sa potom zaregistruje prevod vlastníctva novovzniknutého pozemku. 

Ak vám do oka padol pozemok, na ktorom už stojí dom a vy ho, samozrejme, chcete zbúrať, musíte navštíviť stavebný úrad. Jedine tu môžete podať žiadosť o sanáciu a ten na jej základe vydá asanačné rozhodnutie. 

Máte otázky? Napíšte nám priamo tu...